Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Funding Gap Model – Υπόδειγμα Ανοίγματος Χρηματοδότησης

           Τα μοντέλα χρηματοδότησης αλλάζουν ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες και η δημιουργικότητα στην αύξηση κεφαλαίου είναι απαραίτητο συστατικό για την απόκτηση περισσότερων χρημάτων. Για να αναλύσουμε τα μειονεκτήματα του υποδείγματος ανοίγματος χρηματοδότησης θα πρέπει πρώτα να δούμε αρχικά τι προσδιορίζει και που επικεντρώνεται.  Το υπόδειγμα ανοίγματος χρηματοδότησης, βοηθάει τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να υπολογίσουν την έκθεση τους στον κίνδυνο του επιτοκίου.  Βασικός στόχος του είναι η μέτρηση του προσδοκώμενου καθαρού εισοδήματος από τόκους και η ανάλυση της ευαισθησίας τους σε εκτιμώμενες μεταβολές των επιτοκίων.ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

        i.            Market value effects

      ii.            Overaggregation

    iii.            The problems of runoffs

    iv.            Flows vs stocks

      v.            Off-run interest rates


             vi.         Η ασύμμετρη αντίδραση των κυμαινόμενων επιτοκίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε συγκεκριμένα επιτόκια αναφοράς


Αναλυτικά:

i)                    Οι μεταβολές των επιτοκίων επηρεάζουν την αγοραία αξία(market effect).  Όταν τα επιτόκια αλλάζουν τότε μεταβάλλεται η παρούσα αξία των ταμειακών ροών των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού.  Με βάση το υπόδειγμα ανοιχτής χρηματοδότησης, δεν παίρνονται υπόψη οι επιδράσεις ως προς τις αγοραίες αξίες και ως προς τη κεφαλαιοποίηση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με αποτέλεσμα να δίδεται έμφαση κυρίως στις επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσης και όχι στον ισολογισμό και να αποτυπώνεται μερικώς η έκθεση των χρηματοοικονομικών οργανισμών στον κίνδυνο επιτοκίου.

ii)                  Στην υπερσυγκέντρωση, δεν λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που έχουν σχέση με την κατανομή των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού σε καθένα από αυτά τα διαστήματα.  Εφόσον η περίοδος που καλύπτει κάθε διάστημα είναι μεγάλη τότε έχουμε το  πρόβλημα των λανθασμένων ενδείξεων λόγω της υπερσυγκέντρωσης.  Όσο μικρότερο είναι το χρονικό διάστημα τόσο πιο μικρό θα είναι το πρόβλημα.  Για την καλύτερη ανάλυση επίδρασης των μεταβολών των επιτοκίων θα πρέπει η ανάλυση να γίνεται σε ημερήσια βάση.

iii)                Το πρόβλημα των πρόωρων αποπληρωμών – the problem of runoffs, τα στοιχεία του ισολογισμού που είναι άμεσα ή έμμεσα ενσωματωμένα πολλά δικαιώματα φέρουν ως αποτέλεσμα οι υπολογισμοί βάσει του market value effect να είναι ανακριβείς.  Για την αποφυγή του  θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς οι εκτιμήσεις για τις πρόωρες αποπληρωμές βάσει τις εμπειρίες του πιστωτικού ιδρύματος.

iv)                Flows vs Stocks – Με βάσει το υπόδειγμα ανοίγματος χρηματοδότησης δεν λαμβάνεται υπόψη η επανεπένδυση των χρηματοροών από την περιοδική είσπραξη τόκων.

v)                  Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο αν είναι θετικό το άνοιγμα χρηματοδότησης να υπάρχει μείωση των εξόδων λόγω της αύξησης των επιτοκίων.  Αυτό συμβαίνει γιατί η ονομαστική απόδοση της απαίτησης απέχει  σημαντικά από το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων.

vi)                Με βάσει την ασύμμετρη αντίδραση των κυμαινόμενων επιτοκίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε συγκεκριμένα επιτόκια αναφοράς, στην περίπτωση που θα υπολογίσουμε χρηματοδοτικά ανοίγματα, υποθέτουμε ότι τα επιτόκια συμβολαίων που θα ανατιμολογηθούν θα μεταβληθούν ισόποσα. Αν φυσικά υποθέσουμε ότι αυξηθούν οι αποδόσεις των επιτοκίων τότε θεωρούμε ότι θα αυξηθούνε τα επιτόκια των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύματος.  Σε περιπτώσεις που παρατηρείται άνοδος των επιτοκίων έχουμε άμεση αναπροσαρμογή των επιτοκίων των απαιτήσεων της τράπεζας σε σχέση με των επιτοκίων των υποχρεώσεων (αντίθετη περίπτωση εκείνη των μειώσεων των επιτοκίων).  Εάν οι μεταβολές των επιτοκίων των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων διαφέρουν από εκείνες των επιτοκίων αναφοράς τότε το πιστωτικό ίδρυμα είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο βάσης – basis risk.  Για την αντιμετώπιση του κινδύνου, μπορούν να υπολογιστούν οι συντελεστές ευαισθησίας των επιτοκίων των στοιχείων του ισολογισμού σε μεταβολές των επιτοκίων αναφοράς.

Πιο συγκεκριμένα:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε εκατ. ευρώ)                          ΠΑΘΗΤΙΚΟ-ΚΑΘ.ΘΕΣΗ
Μετρητά                                          30                                          50            
Καταθέσεις διατραπεζικής              20                                          50
Δάνεια κυμαιν. επιτοκίου                105                                       130
Δάνεια σταθερού επιτοκίου             95                                          20
Σύνολο                                             250                                       250
      
          Υποθέτοντας ότι το μηνιαίο γραμμάτιο διατηρείται για 3 μήνες ανανεώνοντας το κάθε μήνα, το ίδιο ποσό με το ίδιο επιτόκιο.  Υποθέτουμε ότι κα το overnight  repos διατηρείται το ίδιο ποσό για 3 μήνες.  Και τα μετρητά δεν τοκίζονται...τότε έχουμε:
Α1)  α) ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ

Απλή αντικατάσταση:

GAP ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ:  75.000.000,00 – 70.000.000,00 = 5.000.000,00 €Α1) β) ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ (91) ΗΜΕΡΩΝ

Απλή αντικατάσταση:

GAP ENENHNTA ENA (91) ΗΜΕΡΩΝ:

 75.000.000,00 + 75.000.000,00 – 170.000.000,00[1] =  -20.000.000,00 €Α1) γ) ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Απλή αντικατάσταση:

  GAP ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ:

75.000.000,00 +75.000.000,00 + 50.000.000,00 + 40.000.000,00 - 170.000.000,00[2] = 70.000.000,00 €  


[1]  100.000.000,00 + 70.000.000,00 = 170.000.000,00 €
[2] 100.000.000,00 + 70.000.000,00 = 170.000.000,00 €

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι ψευτο Greek σελέμπριτι του πολιτικού συστήματος

Γράφει η Νούλα Χρυσοχοΐδου


Ο παρά φύση βιασμός της ελληνικής κοινωνίας είναι πλέον δεδομένος είτε πριν από την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης είτε και κατά την διάρκεια αυτής. Οι μεταμορφώσεις του γνωστού για όλους μας δημοκρατικού πολιτεύματος έχουν κάνει τον Έλληνα πολίτη να πιστεύει οτι επιλέγει ο ίδιος τα πολιτικά πρόσωπα που θέλει για να τον αντιπροσωπεύσουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Απλά δεν έχουμε καταλάβει, ότι διανύουμε τα χρόνια που τον πολιτικό τον καλύπτει ο μανδύας του ψευτο γκρικ σελεμπριτι! Με όλη την έξαρση της υποκρισίας και τα δηθεν που τολμούν να εκφράζουν στα ΜΜΕ και κοινωνικής δικτύωσης, με ακραία παραδείγματα δηλώσεων οι Πολάκηδες και Γιακουμάτοι, για την κατάσταση των Ελλήνων πολιτών, υποδύοντας τους αρρενωπούς οικογενειάρχες στους ψευτοπολιτικούς υψηλούς κύκλους των Αθηνών.

"Mαύρα κοράκια με νύχια γαμψά"

Γράφει η Νούλα Χρυσοχοϊδου'Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά πέσανε πάνω στην εργατιά. Άγρια κράζουν για αίμα διψούν, τον Δημητρόφ στην κρεμάλα να δουν.''
Και εκεί που η Ελληνική Οικονομία ανέβαζε τις μετοχές τις στην παγκόσμια αγορά, οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης έδειχναν τα νύχια τους στις ελληνικές τράπεζες…. Είναι τελικά αυτοί που κινούν ένα νέο οικονομικό οργανωμένο έγκλημα με ξύλινες ψυχές έναντι των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων;; Παραδομένες σε έναν κόσμο υλιστικό και ουτοπικό, αφήνονται στα χέρια των ξένων δυνάμεων λες κι αυτές είναι εγγενή φυτά, αδύναμες να αμφισβητήσουν και να απαιτήσουν την επάνοδο τους στην παγκόσμια αγορά.

Χώρα με βλέμμα μαρμαρωμένου βασιλιά αιώνια χαμένη στη δίνη της απληστίας

Γράφει η Νούλα Χρυσοχοΐδου
 Και φαίνεται να στέκει εκεί μαρμαρωμένη, αιώνια βυθισμένη στο σκότος των άπληστων πολιτικών της, ενώ αυτές τις ημέρες δίνουν και παίρνουν οι κόντρες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Για ποια ανύπαρκτη κυβέρνηση αλλά πιο διφορούμενη αντιπολίτευση γίνεται λόγος(;). Ίσως από τα πιο δύσκολα χρόνια που εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή της χώρας μας, οι βουλευτές ντύνονται ηθοποιοί, τα σκηνικά άλλοτε μουντά άλλοτε μαύρα και ραγισμένα, και τα ρούχα των ηθοποιών μέσα στην χλιδή και στο στρας λαμπυρίζουν και προκαλούν την άλλοτε "αποκοιμισμένη" κοινωνία μας.