Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Funding Gap Model – Υπόδειγμα Ανοίγματος Χρηματοδότησης

           Τα μοντέλα χρηματοδότησης αλλάζουν ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες και η δημιουργικότητα στην αύξηση κεφαλαίου είναι απαραίτητο συστατικό για την απόκτηση περισσότερων χρημάτων. Για να αναλύσουμε τα μειονεκτήματα του υποδείγματος ανοίγματος χρηματοδότησης θα πρέπει πρώτα να δούμε αρχικά τι προσδιορίζει και που επικεντρώνεται.  Το υπόδειγμα ανοίγματος χρηματοδότησης, βοηθάει τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να υπολογίσουν την έκθεση τους στον κίνδυνο του επιτοκίου.  Βασικός στόχος του είναι η μέτρηση του προσδοκώμενου καθαρού εισοδήματος από τόκους και η ανάλυση της ευαισθησίας τους σε εκτιμώμενες μεταβολές των επιτοκίων.ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

        i.            Market value effects

      ii.            Overaggregation

    iii.            The problems of runoffs

    iv.            Flows vs stocks

      v.            Off-run interest rates


             vi.         Η ασύμμετρη αντίδραση των κυμαινόμενων επιτοκίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε συγκεκριμένα επιτόκια αναφοράς


Αναλυτικά:

i)                    Οι μεταβολές των επιτοκίων επηρεάζουν την αγοραία αξία(market effect).  Όταν τα επιτόκια αλλάζουν τότε μεταβάλλεται η παρούσα αξία των ταμειακών ροών των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού.  Με βάση το υπόδειγμα ανοιχτής χρηματοδότησης, δεν παίρνονται υπόψη οι επιδράσεις ως προς τις αγοραίες αξίες και ως προς τη κεφαλαιοποίηση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με αποτέλεσμα να δίδεται έμφαση κυρίως στις επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσης και όχι στον ισολογισμό και να αποτυπώνεται μερικώς η έκθεση των χρηματοοικονομικών οργανισμών στον κίνδυνο επιτοκίου.

ii)                  Στην υπερσυγκέντρωση, δεν λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που έχουν σχέση με την κατανομή των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού σε καθένα από αυτά τα διαστήματα.  Εφόσον η περίοδος που καλύπτει κάθε διάστημα είναι μεγάλη τότε έχουμε το  πρόβλημα των λανθασμένων ενδείξεων λόγω της υπερσυγκέντρωσης.  Όσο μικρότερο είναι το χρονικό διάστημα τόσο πιο μικρό θα είναι το πρόβλημα.  Για την καλύτερη ανάλυση επίδρασης των μεταβολών των επιτοκίων θα πρέπει η ανάλυση να γίνεται σε ημερήσια βάση.

iii)                Το πρόβλημα των πρόωρων αποπληρωμών – the problem of runoffs, τα στοιχεία του ισολογισμού που είναι άμεσα ή έμμεσα ενσωματωμένα πολλά δικαιώματα φέρουν ως αποτέλεσμα οι υπολογισμοί βάσει του market value effect να είναι ανακριβείς.  Για την αποφυγή του  θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς οι εκτιμήσεις για τις πρόωρες αποπληρωμές βάσει τις εμπειρίες του πιστωτικού ιδρύματος.

iv)                Flows vs Stocks – Με βάσει το υπόδειγμα ανοίγματος χρηματοδότησης δεν λαμβάνεται υπόψη η επανεπένδυση των χρηματοροών από την περιοδική είσπραξη τόκων.

v)                  Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο αν είναι θετικό το άνοιγμα χρηματοδότησης να υπάρχει μείωση των εξόδων λόγω της αύξησης των επιτοκίων.  Αυτό συμβαίνει γιατί η ονομαστική απόδοση της απαίτησης απέχει  σημαντικά από το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων.

vi)                Με βάσει την ασύμμετρη αντίδραση των κυμαινόμενων επιτοκίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε συγκεκριμένα επιτόκια αναφοράς, στην περίπτωση που θα υπολογίσουμε χρηματοδοτικά ανοίγματα, υποθέτουμε ότι τα επιτόκια συμβολαίων που θα ανατιμολογηθούν θα μεταβληθούν ισόποσα. Αν φυσικά υποθέσουμε ότι αυξηθούν οι αποδόσεις των επιτοκίων τότε θεωρούμε ότι θα αυξηθούνε τα επιτόκια των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύματος.  Σε περιπτώσεις που παρατηρείται άνοδος των επιτοκίων έχουμε άμεση αναπροσαρμογή των επιτοκίων των απαιτήσεων της τράπεζας σε σχέση με των επιτοκίων των υποχρεώσεων (αντίθετη περίπτωση εκείνη των μειώσεων των επιτοκίων).  Εάν οι μεταβολές των επιτοκίων των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων διαφέρουν από εκείνες των επιτοκίων αναφοράς τότε το πιστωτικό ίδρυμα είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο βάσης – basis risk.  Για την αντιμετώπιση του κινδύνου, μπορούν να υπολογιστούν οι συντελεστές ευαισθησίας των επιτοκίων των στοιχείων του ισολογισμού σε μεταβολές των επιτοκίων αναφοράς.

Πιο συγκεκριμένα:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε εκατ. ευρώ)                          ΠΑΘΗΤΙΚΟ-ΚΑΘ.ΘΕΣΗ
Μετρητά                                          30                                          50            
Καταθέσεις διατραπεζικής              20                                          50
Δάνεια κυμαιν. επιτοκίου                105                                       130
Δάνεια σταθερού επιτοκίου             95                                          20
Σύνολο                                             250                                       250
      
          Υποθέτοντας ότι το μηνιαίο γραμμάτιο διατηρείται για 3 μήνες ανανεώνοντας το κάθε μήνα, το ίδιο ποσό με το ίδιο επιτόκιο.  Υποθέτουμε ότι κα το overnight  repos διατηρείται το ίδιο ποσό για 3 μήνες.  Και τα μετρητά δεν τοκίζονται...τότε έχουμε:
Α1)  α) ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ

Απλή αντικατάσταση:

GAP ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ:  75.000.000,00 – 70.000.000,00 = 5.000.000,00 €Α1) β) ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ (91) ΗΜΕΡΩΝ

Απλή αντικατάσταση:

GAP ENENHNTA ENA (91) ΗΜΕΡΩΝ:

 75.000.000,00 + 75.000.000,00 – 170.000.000,00[1] =  -20.000.000,00 €Α1) γ) ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Απλή αντικατάσταση:

  GAP ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ:

75.000.000,00 +75.000.000,00 + 50.000.000,00 + 40.000.000,00 - 170.000.000,00[2] = 70.000.000,00 €  


[1]  100.000.000,00 + 70.000.000,00 = 170.000.000,00 €
[2] 100.000.000,00 + 70.000.000,00 = 170.000.000,00 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου