Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Σενάρια ταινιών μικρού μήκους: Σκηνοθέτης: Ε.Κ.Τ. Παραγωγός: ΤτΕ

Τον Μάρτιο του 2012 η Τράπεζα της Ελλάδος εκπόνησε μια μελέτη αξιολόγησης του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Χρησιμοποιώντας μακροοικονομικά και εποπτικά στοιχεία προέκυψαν τέσσερις (4) συστημικές τράπεζες που κρίθηκαν κατάλληλες για δημόσια στήριξη.  Αυτές οι τράπεζες ήταν η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank  και η Τράπεζα Πειραιώς.  
Για την επίτευξη των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ήταν απαραίτητη η εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών που πήρε χώρα τον Ιανουάριο του 2012.  Χρησιμοποιήθηκαν δύο μακροοικονομικά σενάρια το Βασικό σενάριο και το Δυσμενές σενάριο με σκοπό τους την συντηρητική εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών όλων των τραπεζών για την περίοδο 2012-2014.
          Σύμφωνα με το Μνημόνιο το Βασικό σενάριο, είχε στόχο για τον δείκτη Κυρίων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων (Core Tier ICT1 ratio), το έτος 2012 να κυμαίνεται στο 9%  και το 2013 και 2014 στο 10%.
          Σύμφωνα με τις παραδοχές τις ΤτΕ, το Δυσμενές σενάριο, με στόχο ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων (Core Tier I)  για το έτος 2012 το 9% και 7% για την περίοδο 2012-2014.
          Τον Ιανουάριο του 2012 είχαν υποβληθεί τα τριετή Επιχειρησιακά σχέδια των Τραπεζών με σημείο εκκίνησης τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια όπου υπολογίστηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη η επίδραση από τα τροποποιημένα PSI.  Εκτιμώντας την εξέλιξη των Κυρίων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων για την προαναφερόμενη περίοδο λήφθηκαν υπόψη :
1.      Η εκτιμώμενη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου για την περίοδο 2012-2014, προκύπτει από τα τριετή επιχειρησιακά σχέδια που υποβλήθηκαν από τις τράπεζες, τη συντηρητική των Βασικών στοιχείων λειτουργικής κερδοφορίας.
2.      Οι αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου από δάνεια που είχαν χορηγηθεί είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό ή σε φορείς και οργανισμούς σχετιζόμενους με το ελληνικό δημόσιο.  Και για τις τρείς περιπτώσεις από τις αναμενόμενες ζημιές αφαιρέθηκαν οι προβλέψεις των τραπεζών για τον πιστωτικό κίνδυνο.
3.      Καθώς επίσης οι ζημιές από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και των επιλεγμένων δανείων που ήταν στη περίμετρο του PSI αφαιρώντας των ήδη σχηματισμένων ειδικών προβλέψεων.
          Για κάθε έτος έως το 2014, η ΤτΕ, υπολόγισε το απαιτούμενο επίπεδο των Κυρίων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων στο τέλος του κάθε έτους.  Βάση του ήταν ο αντίστοιχος δείκτης για κάθε σενάριο και η εξέλιξη των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων του Ενεργητικού.  Η ΤτΕ εφάρμοσε την αυστηρότερη μεθοδολογία της ώστε να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες δεν υποεκτιμούν τον βαθμό έκθεσης τους στον κίνδυνο και την προσαρμογή των σταθμισμένων στοιχείων του Ενεργητικού σε σχέση με τον κίνδυνο.
          Τέλος έγινε ο υπολογισμός των κεφαλαιακών αναγκών της κάθε τράπεζας, ως η διαφορά ανάμεσα α) στα αντίστοιχα εκτιμώμενα επίπεδα των ΚΒΙΚ και β) τον στόχο που τέθηκε για το απαιτούμενο επίπεδο των ΚΒΙΚ.  Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν βάσει του Βασικού και του Δυσμενούς σεναρίου.  Εάν προέκυπταν υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες για κάθε τράπεζα, το σενάριο που οδηγούσε σε αυτά τα αποτελέσματα θεωρούταν δεσμευτικό. Για την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων έγινε η διασταύρωση των στοιχείων, με σημείο εκκίνησης τα οικονομικά στοιχεία του 2011 για κάθε μια τράπεζα,  με την προσέγγιση του τύπου “top-down”, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές προβλέψεις, ανεξαρτήτου τα τριετή επιχειρησιακά σχέδια των τραπεζών.
          Με βάση των παρακάτω στοιχείων της ΤτΕ (πίνακας 1.1), οι κεφαλαιακές ανάγκες των τεσσάρων συστημικών  Ελληνικών Τραπεζών ανέρχονται στα 27,5 δις. Ευρώ του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών που υπολογίστηκαν στα 40,5 δις ευρώ.  Η ΤτΕ επιβεβαίωσε το μέγεθος των κεφαλαιακών αναγκών τον Οκτώβριο του 2012 και επικαιροποίησε την εκτίμηση αυτή με συντηρητικό τρόπο.

Πίνακας 1 by chrysochoidou (Πηγή: ΤτΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου