Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

"Έλληνες Θεοί και Ξένοι Δαίμονες"(aliyoria)


Καθώς η ιστορία επαναλαμβάνεται, εμείς έχουμε ακόμα το δάχτυλο στην σκανδάλη…!!!Όταν γυρίσουμε πίσω την σελίδα στην ιστορία θα διαπιστώσουμε ότι χώρες όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία είχαν μία μεγάλη ανάπτυξη ενώ χώρες όπως η Γερμανία έστεκε εκεί στο πεζοδρόμιο στάσιμη με το χέρι στην ανάταση όπου είχε σημειώσει αύξηση του ΑΕΠ της μόνο 0,3 % εκείνο το έτος (πηγή: ΔΝΤ). Τότε ήταν που ο καθορισμός των επιτοκίων είχε ως αποτέλεσμα την διόγκωση των ισπανικών και ιρλανδικών ακινήτων, μια φούσκα που έσκασε μέσα στα χέρια τους και η καταστροφή ήταν αδιαμφισβήτητη.
Θα μπορούσαν όμως όλες οι χώρες της Ευρωζώνης να ασκούν μια κοινή Νομισματική Πολιτική «που θα ταίριαζε σε όλους γάντι»; Όταν η ΕΚΤ συγκρατεί το επιτόκιο στο 0,5 % ίσως και χαμηλότερα, με την νομισματική πολιτική που ασκεί στις χώρες-μέλη της Ευρωζώνης. Χώρες με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα και χαλαρή νομισματική πολιτική θα ωφεληθούν, όμως η διαρκής εγκράτεια των χαμηλών επιτοκίων θα δημιουργούσε αρκετά προβλήματα. Ήταν εκείνη την στιγμή που ο κ. Ντράγκι διαβεβαίωνε τις αγορές ότι τα επιτόκια της ευρωζώνης θα παραμείνουν χαμηλά. 

Πολλοί οικονομολόγοι, πιστεύουν ότι το επιτόκιο που ταιριάζει γάντι σε όλες τις χώρες-μέλη θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά μειονεκτήματα στον σχεδιασμό της ευρωζώνης, για το οποίο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άλλοι υποστηρίζουν πολιτικές οι οποίες δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ποτέ, ουτοπικές και φανταστικές και δεν ξέρω αν ήταν σωστές, ακόμη και αν θα μπορούσαν ποτέ να εφαρμοστούν. 

Θα μπορούσαν να εφαρμόσουν όμως άλλες πολιτικές; Δύο είναι οι πιο «σημαντικές υποψήφιες» πολιτικές που θα μπορούσαν να μετριάσουν ίσως τις ζημιές της κοινής νομισματικής πολιτικής. Η πρώτη είναι η αντικυκλική δημοσιονομική πολιτική και η δεύτερη η μακροπροληπτική πολιτική. Ας τις δούμε όμως πιο αναλυτικά. Η ΕΕ και πιο συγκεκριμένα δέκα από τα είκοσι οχτώ κράτη μέλη της κάνουν σταθερά βήματα μακρο-προληπτικής πολιτικής, μια σημαντική κίνηση της ευρωζώνης γενικότερα. Από την άλλη, η αντικυκλική πολιτική για να εφαρμοστεί θα πρέπει ορισμένες χώρες να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία άμεσα ώστε να «ταιριάζει γάντι σε όλες τις χώρες-μέλη». Τι σημαίνει αντικυκλική πολιτική; Είναι η αντιμετώπιση των οικονομικών διακυμάνσεων από το κράτος. Τα τελευταία χρόνια τα κράτη περιορίζονται απλώς στην αντιμετώπιση του φαινομένου των οικονομικών διακυμάνσεων προσπαθούν δηλαδή να αμβλύνουν την ένταση του οικονομικού κύκλου. Αυτή η κατηγορία διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες, στην περιοριστική πολιτική και στην επεκτατική πολιτική. 

Η επεκτατική πολιτική είναι το σύνολο εκείνο των μέτρων που παίρνει το κράτος όταν η οικονομία μιας χώρας βρίσκεται σε ύφεση και έχει σκοπό να την οδηγήσει πάλι στην ανάκαμψη. Όταν μια χώρα βρίσκεται σε ύφεση έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα όπως την έλλειψη των επενδύσεων που οδηγεί στην αύξηση της ανεργίας, οπότε θα πρέπει να λάβει μέτρα επεκτατικής πολιτικής, τέτοια μέτρα που θα καταπολεμήσουν την ανεργία, π.χ. την αύξηση των κρατικών δαπανών και την μείωση των φόρων και του επιτοκίου. (Σας θυμίζει κάτι;;;) 

Από την άλλη η περιοριστική πολιτική είναι το σύνολο των μέτρων που παίρνει το κράτος όταν βρίσκεται στη φάση της υπερθέρμανσης ώστε να αποτρέψει την οικονομική κάμψη. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός που οφείλεται στις υπερβολικές επενδύσεις, το μέτρο αυτό θέτει σε κίνηση την καταπολέμηση του πληθωρισμού που επιτυγχάνεται με την μείωση των κρατικών δαπανών και την αύξηση των φόρων και του επιτοκίου. 

Ας αναλύσουμε την μακροπροληπτική πολιτική, είναι εκείνη που χρησιμοποιεί, πρωτίστως τα εργαλεία προληπτικής φύσης και έχει ως σκοπό τον περιορισμό της συσσώρευσης του συστημικού κινδύνου, προσπαθώντας να ελαχιστοποίηση τα περιστατικά διακοπής της παροχής ουσιωδών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. 

Φυσικά , η πλειονότητα των μακρο-προληπτικών (εργαλείων), αφορούν κυρίως τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Αυτά έχουν, κατά κύριο λόγο την α) εποπτική και β) ρυθμιστική φύση και είναι προσαρμοσμένα έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της μακρο-προληπτική πολιτικής δηλαδή να περιορίσουν τον συστημικό κίνδυνο. 

Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, μετά την σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου στις 4/4/2013 έχοντας υπόψη τον κανονισμό της ΕΕ (αρ.1092/2010), η ανθεκτικότητα έναντι των συστημικών κινδύνων στηνΈνωση εξαρτάται από τη θέσπιση ενός υγιούς πλαισίου μακροπροληπτικής πολιτικής, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με τη μικροπροληπτική εποπτεία και από την άλλη η αποτελεσματικότητα της μακροπροληπτικής πολιτικής στην Ένωση εξαρτάται από τη θέσπιση μιας δέσμης μακροπροληπτικών εργαλείων, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά από τις οικείες μακροπροληπτικές αρχές, οι οποίες θα καθοδηγούνται κι αυτές από ένα σύνολο δεικτών και την κρίση των ειδικών. Οι μακροπροληπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν υπό τον άμεσο έλεγχό τους τα απαραίτητα μακροπροληπτικά εργαλεία, και συγκεκριμένα για κάθε ενδιάμεσο στόχο μακροπροληπτικής πολιτικής ένα ή περισσότερα από αυτά, ή να διαθέτουν εξουσία έκδοσης σχετικών συστάσεων. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται προκειμένου να καταστεί αυστηρότερη η κατεύθυνση της μακροπροληπτικής πολιτικής θα πρέπει να αποδυναμώνονται εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού κύκλου. Τα μακροπροληπτικά εργαλείαμπορούν να εφαρμόζονται σε ευρείες ή στοχευμένες κατηγορίες χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται, π.χ. χρηματοδοτικά ανοίγματα σε συγκεκριμένα ξένα νομίσματα. 

Τελικώς, το ΕΣΣΚ μπορεί να παρέχει καθοδήγηση στις μακροπροληπτικές αρχές σχετικά με την καλύτερη υλοποίηση και εφαρμογή των μακροπροληπτικών εργαλείων μέσω συστάσεων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010. Στις εν λόγω συστάσεις μπορεί να περιλαμβάνονται και δείκτες για την παροχή καθοδήγησης όσον αφορά την εφαρμογή των μακροπροληπτικών εργαλείων. Καθώς επίσης, Το ΕΣΣΚ μπορεί να εξετάσει στο μέλλον τη διεύρυνση της ενδεικτικής δέσμης μακροπροληπτικών εργαλείων που περιέχονται στην παρούσα σύσταση, μέσω της έκδοσης σύστασης δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 με την υπογραφή πάντα του Προέδρου ΕΣΣΚ , κ.Mario Draghi. Τελικά, ποιά από τις δύο πολιτικές έχει εφαρμόσει η Ελλάδα;;

Τα συμπεράσματα δικά σας. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι ψευτο Greek σελέμπριτι του πολιτικού συστήματος

Γράφει η Νούλα Χρυσοχοΐδου


Ο παρά φύση βιασμός της ελληνικής κοινωνίας είναι πλέον δεδομένος είτε πριν από την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης είτε και κατά την διάρκεια αυτής. Οι μεταμορφώσεις του γνωστού για όλους μας δημοκρατικού πολιτεύματος έχουν κάνει τον Έλληνα πολίτη να πιστεύει οτι επιλέγει ο ίδιος τα πολιτικά πρόσωπα που θέλει για να τον αντιπροσωπεύσουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Απλά δεν έχουμε καταλάβει, ότι διανύουμε τα χρόνια που τον πολιτικό τον καλύπτει ο μανδύας του ψευτο γκρικ σελεμπριτι! Με όλη την έξαρση της υποκρισίας και τα δηθεν που τολμούν να εκφράζουν στα ΜΜΕ και κοινωνικής δικτύωσης, με ακραία παραδείγματα δηλώσεων οι Πολάκηδες και Γιακουμάτοι, για την κατάσταση των Ελλήνων πολιτών, υποδύοντας τους αρρενωπούς οικογενειάρχες στους ψευτοπολιτικούς υψηλούς κύκλους των Αθηνών.

"Mαύρα κοράκια με νύχια γαμψά"

Γράφει η Νούλα Χρυσοχοϊδου'Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά πέσανε πάνω στην εργατιά. Άγρια κράζουν για αίμα διψούν, τον Δημητρόφ στην κρεμάλα να δουν.''
Και εκεί που η Ελληνική Οικονομία ανέβαζε τις μετοχές τις στην παγκόσμια αγορά, οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης έδειχναν τα νύχια τους στις ελληνικές τράπεζες…. Είναι τελικά αυτοί που κινούν ένα νέο οικονομικό οργανωμένο έγκλημα με ξύλινες ψυχές έναντι των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων;; Παραδομένες σε έναν κόσμο υλιστικό και ουτοπικό, αφήνονται στα χέρια των ξένων δυνάμεων λες κι αυτές είναι εγγενή φυτά, αδύναμες να αμφισβητήσουν και να απαιτήσουν την επάνοδο τους στην παγκόσμια αγορά.

Χώρα με βλέμμα μαρμαρωμένου βασιλιά αιώνια χαμένη στη δίνη της απληστίας

Γράφει η Νούλα Χρυσοχοΐδου
 Και φαίνεται να στέκει εκεί μαρμαρωμένη, αιώνια βυθισμένη στο σκότος των άπληστων πολιτικών της, ενώ αυτές τις ημέρες δίνουν και παίρνουν οι κόντρες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Για ποια ανύπαρκτη κυβέρνηση αλλά πιο διφορούμενη αντιπολίτευση γίνεται λόγος(;). Ίσως από τα πιο δύσκολα χρόνια που εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή της χώρας μας, οι βουλευτές ντύνονται ηθοποιοί, τα σκηνικά άλλοτε μουντά άλλοτε μαύρα και ραγισμένα, και τα ρούχα των ηθοποιών μέσα στην χλιδή και στο στρας λαμπυρίζουν και προκαλούν την άλλοτε "αποκοιμισμένη" κοινωνία μας.