Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Blackrock: Ένας μεγάλος και άγνωστος Κολλοσός.......Η Blackrock, είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού, ιδρύθηκε το 1988 με έδρα της τη Νέα Υόρκη ως η κορυφαία πάροχος επενδυτικών και συμβουλευτικών λύσεων διαχείρισης κινδύνων.  Βασικό της αντικείμενο είναι η αξιολόγηση των επιπέδων των επισφαλειών των τεσσάρων (4) συστημικών τραπεζών της Ελλάδας. Όταν η Blackrock θα ολοκληρώσει τον έλεγχο των τραπεζών θα παραδώσει πόρισμα στην ΤτΕ βάσει την εκτιμώμενη κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων. 
Η εκτίμηση της  θα είναι για την τριετία 2012-2014 με βασικό της κριτήριο τα κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης, εάν προκύψει ότι οι τράπεζες δεν διαθέτουν επαρκή κεφάλαια τότε θα ζητηθεί η ενίσχυση των κεφαλαίων τους.  Για την εκτίμηση των ζημιών από το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων σε σχέση με τη μεθοδολογία της Blackrock και σύμφωνα με την έκθεση της, προκύπτει ότι τα χαρτοφυλάκια των στεγαστικών δανείων ανήλθαν στα 70,1 δις ευρώ εκ των οποίων τα 2,2 ήταν συνδεδεμένα μέσω εγγυήσεων του κράτους.  Η Blackrock βασίστηκε σε ορισμένα οικονομικά μοντέλα όπου πρόβαλλαν τις μελλοντικές ταμειακές ροές και την απώλεια των κεφαλαίων με βάσει τις εκτιμήσεις του ρυθμού αποπληρωμής του δανείου και την αξία των εξασφαλίσεων.  Επιστρατεύτηκαν εμπειρογνώμνονες όπου αποτίμησαν την τρέχουσα αγοραία αξία των ακινήτων ώστε να διασφαλιστεί η συντηρητική αποτίμηση των ακινήτων.  Ακολούθησε σύγκριση της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης που δόθηκε από τους ίδιους τους ειδικούς με την αρχική έκθεση που είχε δοθεί από τις τράπεζες.   Το αποτέλεσμα της όλης συντηρητικής εκτίμησης ήταν η μείωση της αξίας των ακινήτων όπου θα χρησιμοποιούνταν ως κάλυψη ζημιών από ανεξόφλητα δάνεια.  Η Blackrock χαρακτήρισε ως ανεξόφλητα δάνεια εκείνα που έχουν αναδιαρθρωθεί ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους το χρονικό διάστημα έως την αποπληρωμή τους.  Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, βάσει των στοιχείων τον Ιούνιο του 2011, προσαρμόστηκε από το 14,6% - 21,8%.  Για να προσδιοριστούν οι ζημιές από τον παραπάνω δείκτη, λήφθηκαν υπόψη τα εξής κριτήρια: α) οι δαπάνες έως την πώληση του ακινήτου, διάφορα έξοδα συντήρησης ή νομικά έξοδα όπου κυμάνθηκαν στο 17% της αξίας του ίδιου του ακινήτου β) η αξία του ακινήτου για εξασφάλιση έως τη διάρκεια εκκαθάρισης με βάσει την εξέλιξη του δείκτη τιμών της ιδιοκτησίας αλλά και γ) την έκπτωση της αξίας του ακινήτου λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία κυμάνθηκε στο 39%.
          Με βάσει όλων των παραπάνω, η εκτίμηση της Blackrock ήταν ότι θα μεσολαβούσε ένα χρονικό διάστημα δύο ετών μέχρι τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, όπου η ΤτΕ ζήτησε να αυξηθεί αντί των δύο ετών σε τρία έτη το χρονικό αυτό διάστημα έτσι ώστε εάν χαρακτηρισθούν τα δάνεια μη εξυπηρετούμενα τότε να ακολουθήσει η ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου